Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:

• Titular: LAIA ROCA QUEROL

• CIF: 39372335S

• Domicili: c/ Salt, 17 - 08180 Moià (Barcelona)

• Tel. (+34) 629 587 112

• Correu electrònic: laia@laiaroca.com

D'ara endavant s'identifiqués a les professionals titulars del negoci amb la denominació comercial LAIA ROCA QUEROL .

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l'usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc web, serà dut a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent a cada moment de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d'11 de Julio de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".

LAIA ROCA QUEROL compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L'objecte de la present Política de Privadesa és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial així com de la resta d'accessos en xarxes i internet (d'ara endavant, "Lloc web") perquè vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a LAIA ROCA QUEROL (d'ara endavant, "LAIA ROCA QUEROL ") les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc web, així com dels seus Continguts.

La present política de privadesa serà extensible com indiquem de forma no limitativa a les següents www.laiaroca.com

1.- Informació i finalitat

Les úniques dades personals als quals LAIA ROCA QUEROL tindrà accés seran aquells que l'Usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li sol·licitaran dades de caràcter personal i l'emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, tret que en el propi formulari hi hagi dades d'emplenament voluntari.

En compliment amb l'establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa l'Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats i tractats en un o diversos fitxers, la titularitat dels quals i responsabilitat correspon a LAIA ROCA QUEROL amb la finalitat de:

• Prestar-li els serveis i informació sol·licitats,

• Gestionar les seves dades administrativament per a la facturació.

• Gestionar les seves dades de salut dels majors d'edat i de menors d'edat sota el consentiment dels seus pares o tutors per prestar el servei contractat.

• Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.

• Informar sobre l'empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte a teràpies, esdeveniments o fòrums que s'organitzin per part de LAIA ROCA QUEROL , a través de qualsevol mitjà tècnic a l'abast (internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, watshap.. i qualssevol uns altres).

• Realitzar un control i seguiment dels serveis contractats o sol·licitats.

• Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d'haver enviat un currículum.

• Tractar les imatges que en els esdeveniments o fòrums organitzats pugui realitzar-se amb la finalitat de que puguin ser penjades a la web o qualsevol un altre mitjà que l'organització tingui als seus abast amb la finalitat de publicitar els esdeveniments que realitza o ha dut a terme.

Les dades de salut que puguin tractar-se són imprescindibles per gestionar i prestar el servei contractat atès que la negativa a això suposaria la impossibilitat de prestar el servei contractat.

Així mateix, en compliment de l'establert amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d'enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D'igual manera, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat amb LAIA ROCA QUEROL o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un haver de que li imposi aquesta norma.

2.- Consentiment

Per tant, en acceptar la present Política de Privadesa, l'Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a aquest efecte a la nostra pàgina web.

Així mateix, quan l'Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l'e-mail de contactes que poguessin aparèixer en el Lloc web, està autoritzant expressament a LAIA ROCA QUEROL al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L'acceptació per part de l'Usuari del tractament de les seves dades per part de LAIA ROCA QUEROL , així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.

3.- Qualitat de les Dades

L'Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant LAIA ROCA QUEROL de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certs, veraços i lícits, reservant-se LAIA ROCA QUEROL el dret d'excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat de que LAIA ROCA QUEROL tingui actualitzats a tot moment els mateixos.

4.- Conservació de les dades

LAIA ROCA QUEROL conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i a efectes comercials o de màrqueting mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l'empresa contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Al moment en el qual Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per establir-ho alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.

5.- Seguretat i protecció

Quant a la seguretat i la protecció, li informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s'exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure secret.

6.- Exercici de drets i consultes

Finalment se li informa que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb LAIA ROCA QUEROL ben

• Domicili: c/ Salt, 17 - 08180 Moià (Barcelona)

• Tel. (+34) 629 587 112

• Correu electrònic: laia@laiaroca.com

En el cas que hagués sofert algun tipus d'ingerència en l'exercici dels seus drets, vostè té l'opció de presentar reclamació davant l'autoritat competent, l'Agència de Protecció de Dades.

© 2020 Laia Roca - c/ Salt 17,  Moià - 08180
Creado con Webnode Cookies
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar